Lysdesign har samme
egenskap som musikk, 
det appellerer både til
emosjoner og intellekt…

norway flag Lighting design has the same property as music, it appeals to both emotions and intellect…

Lys er en stille medspiller som vi ofte ikke tenker på men som påvirker oss på mange plan. på

norway flag Light is a quiet companion that we often do not think about
but that affects us on many levels.

Photo of Kristin Bredal's stage lighting work

lysdesign I teatret  

Kanskje ikke du ser det eller bevisst merker det, men du er ikke upåvirket. Lys hjelper oss å forstå og tillater oss å føle.

Tid kan være et sekund, et år, en dag eller en evighet. Det kan være tilbakeblikk, minner, eller et øyeblikk ut av tiden, her og nå, hvor karakteren går ut av kontekst og henvender seg direkte til publikum. Sted kan være konkret som i Dukkehjemmets stue i 1890. Det kan være et abstrakt sted, et eksistensielt sted, et episk sted.

Lysdesign er limet som fester alle bitene sammen og gjør produksjonen hel og sterk. Scenekunst er larger-than-life. Lyset tillater utøveren på scenen å kommunisere med oss i salen. Ser vi som publikum ikke ansiktet på skuespilleren oppfatter vi mindre av stykket. En danser formidler gjennom kropp i bevegelse i et rom. Lyset påvirker hvordan du oppfatter historien. Du kan skape parallelle verdener uten problem.
norway flag Light design in theatre. Maybe you do not see it or consciously notice it, but you are not unaffected. Light helps us to understand and allows us to feel.

Time can be a second, a year, a day or one eternity. It can be flashbacks, memories, or a moment out of time, here and now, where the character goes out of context and addresses directly to the audience. Place can be concrete as in the Doll’s Living Room in 1890. It may be an abstract place, an existential place, an epic place.

Lighting design is the glue that attaches all the pieces together and makes production whole and strong. Performing arts are larger-than-life. The light allows the performer on stage to communicate with us in the hall. We as an audience do not see the face of the actor we perceive less of the play. A dancer conveys through body in motion in a room. The light affects how you perceives history. You can create parallel worlds without problem.
Photo of Kristin Bredal's stage lighting work

I teatret er lysdesign er komposisjon i tid og rom. Lyset hjelper historien fram i en visuell formidling av sted i et tidsforløp.

norway flag In the theater, lighting design is the composition of time and space. The light helps the story unfold in a visual communication of place in atime course.

Contact 

Kristin Bredal
Stage Lighting

Founder & Creative Director at ZENISK